Instrumenten

maandag, 01 februari 2016

Praatplaat over taal voor werkgevers

 • "Er zijn veel actoren die vanuit verschillende perspectieven werken aan het verbeteren van taalvaardigheid. Met deze praatplaat voor werkgevers wordt dit inzichtelijk gemaakt.

donderdag, 01 oktober 2015

Validering: de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute 0-meting

 • Met het in kaart brengen en waarderen van eerder verworven kennis en kunde van mensen, ongeacht waar en hoe mensen die kennis en kunde verworven hebben (opleiding, cursus, werkervaring, vrijwilligerswerk et cetera), kan de loopbaanmobiliteit van mensen worden bevorderd.

woensdag, 01 april 2015

Europese richtlijnen voor validering non-formeel en informeel leren

 • De Europese richtlijnen voor validering van non-formeel en informeel leren zijn geschreven voor individuen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het initiatief, de ontwikkeling, implementatie en praktijk van validering.

woensdag, 01 oktober 2014

Meer mogelijkheden: De transitie van educatie naar het sociaal domein. Een handreiking voor gemeenten

 • De handreiking biedt gemeenten concrete bouwstenen voor de vormgeving van samenwerking, financiering en kwaliteit van het aanbod educatie dat ze in het kader van de WEB inkopen.

vrijdag, 01 augustus 2014

Kwalificatiestructuur van het mbo. Hét communicatie-instrument voor onderwijs en bedrijfsleven.

 • Artikel over het advies om een nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuur te ontwikkelen voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

woensdag, 01 januari 2014

Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s

 • Handreiking om taalproblemen als oorzaak van onveilige situaties op de werkvloer aan te pakken.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 1: Visie en kader

 • In thema 1: Visie en kader wordt beschreven wat laaggeletterdheid inhoudt en wordt specifiek ingegaan op laaggeletterdheid in bedrijven. Verder wordt benoemd wat redenen van bedrijven zijn om scholing op de werkvloer aan te pakken en factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van scholing op de werkvloer. Ook worden de verschillende soorten trajecten voor scholing op de werkvloer toegelicht.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 2: Voortraject benaderen van bedrijven, acquisitie offreren

 • Thema 2 Voortraject: benaderen van bedrijven, acquisitie, offreren geeft adviezen m.b.t. acquisitie, netwerken, pr- en marketingmateriaal. Verder worden er tips genoemd voor het gesprek met de opleidingscoördinator van een bedrijf dat geïnteresseerd is in taalscholing van de medewerkers. Ook wordt er aandacht besteed aan het in kaart brengen van de doelgroep. Tot slot volgt er informatie over de activiteiten na afloop van een gesprek, zoals het opstellen van een gespreksverslag, offerte, prijsstelling en nabellen.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 3: Van offerte naar cursus opzet traject

 • Thema 3: Van offerte naar cursusopzet voortraject geeft tips om draagvlak te creëren voor een scholingstraject binnen een bedrijf en adviezen hoe je scholing op de werkvloer organiseert en met welke fysieke en sociale kenmerken van de organisatie, je rekening moet houden. Ook relevant voor een scholingstraject is om de juiste doelen te formuleren, waarin wordt verwoord wat ieders rol is en wat het doel is van de scholing en hierbij de vraag achter de vraag te achterhalen. Waar zitten de knelpunten nu precies? Verder is er een kaart die aanwijzingen bevat over het opstellen van een curriculum, een opzet voor de training. Dit begint met een grof curriculum en wordt verfijnd met details in het fijne curriculum. Tot slot zijn er tips voor ondersteuning bij functiegerichte opleidingen, maar ook voor mbo-opleidingen.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 4: Intake, toetsen, beoordelen en begeleiden

 • Thema 4: Intake, toetsen, beoordelen en begeleiden geeft informatie over hoe je een intake en taalassessment uitvoert bij deelnemers aan een scholingstraject. Ook moeten tussentijdse vorderingen bijgehouden worden, bijvoorbeeld door een tussentijdse meting of een portfolio. De vorderingen worden in een rapportage verwoord voor de opdrachtgever en de deelnemer zelf.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 5: De uitvoering

 • Thema 5: De uitvoering geeft tips over contact met de opdrachtgever, voorafgaande en tijdens het scholingstraject. Maar ook aan het eind, de afronding en evaluatie. Ook bevat de tool een kaart over flexibiliteit waarin dieper wordt ingegaan op manier om je flexibel op te stellen, in uiteenlopende organisaties met verschillende culturen zonder de eigen professionaliteit uit het oog te verliezen.

zondag, 01 januari 2006

Taalkracht. Beter Lezen + Beter Schrijven = Pure Winst

 • Praktische handleiding om laaggeletterdheid aan te pakken binnen de eigen organisatie en daarbuiten.