Taal als middel. Kansen voor verbeterde aanpak laaggeletterdheid in het gemeentelijk sociaal domein

Datum: 01 mei 2016

"Conclusies uit het onderzoek dat Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven heeft uitgevoerd. De deelnemers uit de focusgroepen zijn zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten.

 

Beleidsmakers en mensen uit de praktijk hebben meer kennis nodig over de samenhang tussen laaggeletterdheid met diverse problematieken, zoals schuldhulpverlening.


Ook hebben zij meer inzicht nodig in het nut en de noodzaak van screenen op laaggeletterdheid en hoe zij hier uitvoering aan kunnen geven. Dit verklaart waarom screening nog onvoldoende wordt ingezet op plekken waar veel laaggeletterden komen, zoals bij sociale (wijk)teams.
Ondanks dat gemeenten autochtone laaggeletterden als primaire doelgroep zien, bereiken zij de doelgroep in de praktijk nog onvoldoende. Dit komt door het ontbreken van screening op laaggeletterdheid als vast onderdeel van de werkprocessen.
Ook handelingsverlegenheid speelt op diverse niveaus. Zo blijken beleidsambtenaren het lastig te vinden om collega’s van andere beleidsterreinen te betrekken bij de aanpak van laaggeletterdheid. Medewerkers van bijvoorbeeld sociale diensten en sociale (wijk)teams vinden het op hun beurt moeilijk om de problematiek bespreekbaar te maken bij de cliënt, omdat het onderwerp een groot taboe is.


Het WEB-budget is in de meeste gemeenten ontoereikend om aan de vraag voor taalonderwijs te kunnen voldoen."