Monitoring Leesbevordering in opleidingen PW en OA Resultaten projectperiode 2009 - 2011

Datum: 01 april 2012

In opdracht van Stichting Lezen en Steunpunt taal en rekenen in het mbo is CINOP in 2009 met een project gestart waarin leesbevordering in opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijs van het mbo centraal staat. Als onderdeel van dit project is een monitoronderzoek uitgevoerd dat gericht was op het in beeld brengen van succesvolle interventies en mogelijke vervolgactiviteiten, met als doel verankering van voorlezen en leesbevordering in de opleidingen PW en OA.

In het monitoronderzoek is informatie verzameld over opleidingen PW en OA die hebben deelgenomen aan de projectactiviteiten in de periode van 2009 – 2011.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het gebruik van een bronnenboek en de deelname aan workshops positieve effecten hebben gehad op de deskundigheidsbevordering van docenten aan de opleidingen PW en OA. Leesbevordering maakt echter nog niet structureel onderdeel uit van het curriculum van de opleidingen. Lezen en leesbevordering zal meer gericht moeten zijn op de leesmotivatie van de studenten, kennis en ervaring met jeugdliteratuur en de ontwikkeling van de eigen lees- en taalvaardigheden.