Leesbevordering (incl. preventie)

donderdag, 01 juni 2017

Bekostiging taal en ouderbetrokkenheid

 • Mogelijkheden om TOP-cursussen te bekostigen uit reguliere overheidsmiddelen.

  * WEB-middelen
  * VVE-middelen
  * Integratie-uitkering Sociaal domein en algemene middelen uit het gemeentefonds
  * Overige sociaal domein

woensdag, 01 februari 2017

Preventie door interventie

 • Deze (inter)nationale literatuurstudie van ecbo, in opdracht van Stichting Lezen en Schrijven, geeft aanknopingspunten voor de preventie van deze laaggeletterden van de toekomst.

zondag, 01 januari 2017

Preventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongerenPreventie door interventie. Literatuurstudie naar lees- en schrijfachterstanden bij kinderen en jongeren: prevalentie, relevante factoren en mogelijke

 • "Een belangrijke manier om laaggeletterdheid bij volwassenen te verminderen, is om te proberen te voorkomen dat kinderen met taalachterstanden zich ontwikkelen tot laaggeletterde volwassenen. Wanneer bij kinderen en jongeren taalachterstanden worden gesignaleerd, kan met preventieve maatregelen geprobeerd worden deze achterstanden te verminderen. In hoeverre vermindert dit ook de kans op laaggeletterdheid op latere leeftijd?

vrijdag, 01 juli 2016

Monitor Boek Start in de kinderopvang. Landelijke analyse 2016: wat valt op?

 • In navolging van de Monitor de Bibliotheek op school is ook voor BoekStart in de kinderopvang een monitor ontwikkeld. De monitor heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang.

zondag, 01 mei 2016

Best practices VoorleesExpress

 • "Een serie best practices laat zien hoe de VoorleesExpress lokaal aansluit op gemeentelijk beleid.

vrijdag, 01 januari 2016

Onwillige lezers: onderzoek naar redenen en oplossingen

 • In deze publicatie zoomen Thijs Nielen en Adriana Bus van de Universiteit Leiden in op de 'onwillige lezer'. De publicatie is geschikt voor alle beleidsmakers en leesbevorderaars die benieuwd zijn naar laageletterdheid, en die meer willen weten over factoren die kinderen hiertegen kunnen beschermen.

  Bij de groep gemiddelde en zwakke lezers loopt de leesmotivatie al aan het einde van de basisschool terug. Sommige kinderen ontwikkelen zelfs een emotionele weerstand tegen lezen. Deze angst of 'leesweerstand' werkt laageletterdheid verder in de hand; kinderen mijden lezen en als ze toch moeten lezen, slagen ze er niet in zich op lezen te concentreren. Het is voor het maatschappelijk succes echter belangrijk dat kinderen en adolescenten blijven lezen, niet alleen op school maar ook in hun vrije tijd.

  Een belangrijke bevinding uit het onderzoek van Nielen en Bus is dat het landelijke leesbevorderingsprogramma "de Bibliotheek op school" effectief is in de strijd tegen laageletterdheid.

vrijdag, 01 januari 2016

Welke kinderen zijn goed in lezen?

 • Overzicht van resultaten uit onderzoeken over lezen, leesbevordering en literatuureducatie bij kinderen en verwijzingen naar bronnen.

zondag, 01 november 2015

"Met een blik op de toekomst. Een meta-analyse van de effecten van VVE op de ontwikkeling van kinderen in Nederland

 • "Omdat een meta-analyse van alle Nederlandse effectstudies op het terrein van vve nog ontbrak wordt in deze reviewstudie aandacht besteed aan de volgende vragen:

  • Wat is het effect van de Nederlandse voor- en vroegschoolse educatie op de cognitieve prestaties en het sociaal-emotioneel functioneren voor jonge kinderen , vergeleken met de reguliere kinderopvang en kleutergroepen?
  • Welke variabelen modereren de effecten van Nederlandse vve-programma’s. Welke studiekenmerken hangen samen met de gerapporteerde effecten op kindniveau?
  • Wat is op grond van de huidige stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek een perspectief voor de toekomst van de voor- en vroegschoolse sector?"

woensdag, 01 april 2015

Bibliotheek op school onder de loep. Leesmotivatie stimuleren.

 • Beschrijving van een onderzoek onder leerlingen van groep 5 en 7 op de basisschool, waarin de vraag was in hoeverre een aanpak als Bibliotheek op School (BOS) de leesmotivatie en groei in leesvaardigheid op peil kan houden.

zondag, 01 maart 2015

Samen werken aan succes. Eindrapportage campagne strategische netwerken

 • Eindrapportage van de campagne strategisch netwerken op het gebied van leesbevordering. Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB) hebben samengewerkt aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben in 2012 besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken, aangevoerd door Bibliotheekmanagers, rond de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Een speciaal geformeerd  campagneteam heeft een impuls gegeven om deze netwerken van de grond te krijgen.

donderdag, 01 januari 2015

BoekStart maakt baby's slimmer

 • Verslag van twee onderzoeken waarin is onderzocht of BoekStart, een programma dat een vroege start met voorlezen stimuleert, effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen.

donderdag, 01 januari 2015

Wie stoeit met het boek? Verschillen in de leesopvoeding van vaders en moeders

 • "Stichting Lezen deed als partner van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) onderzoek naar de betrokkenheid van vaders en moeders bij de leesopvoeding.

woensdag, 01 oktober 2014

Meer voorlezen, beter in taal, effecten van voorlezen op taalontwikkeling

 • Deze brochure beschrijft hoe voorlezen de taalontwikkeling van jonge kinderen beïnvloedt.

maandag, 01 september 2014

Achtergrondinformatie Kunst van Lezen

 • "Wat houdt het programma Kunst van Lezen in? Hier vindt u achtergrondinformatie over het programma, dat is gestart in 2008 en vanaf 2016 onderdeel uitmaakt van het actieplan Tel mee met taal. Van de periode van 2012 - 2015 is het actieplan en de evaluatie van Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 beschikbaar.
  "

woensdag, 01 januari 2014

Teksten waar je van leert

 • In het kader van het NWO-programma Begrijpelijke taal zoeken onderzoekers van de Universiteit Leiden een antwoord op vragen als:
  • Hoe verlopen de leesprocessen van jonge kinderen?

woensdag, 01 januari 2014

Leesverschillen tussen jongens en meisjes

 •  In het rapport Leesverschillen tussen jongens en meisjes: aangeboren of aangeleerd? worden internationale onderzoeksresultaten over leesverschillen tussen jongens en meisjes samengevat, om de discussie over dit onderwerp op basis van wetenschappelijke feiten en nuances te kunnen voeren.